Banner website Lasserskwalificatie in 1 dag

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE GROOT LASOPLEIDINGEN B.V.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cursist: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven of die door of namens zijn werkgever is ingeschreven voor een cursus die door of namens De Groot Lasopleidingen B.V. wordt gegeven of georganiseerd;

Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtpersoon in wiens opdracht de cursist zich inschrijft of laat inschrijven voor een cursus van De Groot Lasopleidingen B.V.. Daarbij doet niet ter zake of de cursist daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:610 BW heeft met de werkgever;

Cursus; de cursus zoals die is omschreven en/of gespecificeerd op het inschrijfformulier of een offerte van De Groot Lasopleidingen B.V.;

Inschrijving: de ondertekening van een namens De Groot Lasopleidingen B.V. ondertekend inschrijfformulier, of een door cursist en/of werkgever ondertekende offerte van De Groot Lasopleidingen B.V., danwel een andere schriftelijke door De Groot Lasopleidingen B.V. geaccepteerde schriftelijke opdracht van cursist en/of werkgever.

2. Het verschuldigde cursusgeld en eventueel bijkomende kosten dienen binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk vóór aanvang van de cursus aan De Groot Lasopleidingen B.V. zijn voldaan. Indien betaling niet binnen deze termijn door De Groot Lasopleidingen B.V. is ontvangen dan is de cursist en/of werkgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.

3. Indien de cursist en/of de werkgever in verzuim is, is de cursist en/of werkgever jegens De Groot Lasopleidingen B.V. buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het cursusgeld en de eventueel bijkomende kosten, zulks met een minimum van € 113,45. Vanaf het moment van verzuim is de cursist en/of werkgever tevens vertragingsrente verschuldigd over het cursusgeld en de eventueel bijkomende kosten. Het rentepercentage van deze vertragingsrente is gelijk aan de wettelijk rente vermeerderd met drie procent.

4. Indien de inschrijving is verricht door zowel de werkgever als de cursist, dan zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde cursusgeld en eventueel bijkomende kosten.

5. Na inschrijving is annulering niet meer mogelijk. Indien de cursist de cursus niet (geheel) kan volgen vanwege hem niet toe te rekenen omstandigheden, wordt het cursusgeld en de eventueel bijkomende kosten niet gerestitueerd. Indien de cursist en/of werkgever zulks wenst zal De Groot Lasopleidingen B.V. de cursist zonder extra kosten toelaten tot de verzuimde lesonderdelen van de eerst volgende gelijksoortige cursus die door of namens De Groot Lasopleidingen B.V. wordt gegeven of georganiseerd.

6. De cursist verbindt zich om de aanwijzingen van de docenten en de andere bevoegde medewerkers van De Groot lasopleidingen B.V. op te volgen op straffe van verwijdering uit de cursus. De werkgever is verplicht om de cursist te verplichten de evengenoemde aanwijzingen op te volgen. Bij verwijdering uit de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd.

7. De Groot Lasopleidingen B.V. is steeds bevoegd de werkgever te informeren over de cursist en diens deelname aan de cursus.

8. De Groot Lasopleidingen B.V. staat er voor in dat de cursus van een hoog niveau is. Het doel van de cursus is het verwerven van vaardigheden, technieken en kennis. De Groot Lasopleidingen B.V. garandeert niet dat de cursist daadwerkelijk een bepaald niveau van kennis, technieken en vaardigheden verwerft. Tevens geeft De Groot Lasopleidingen B.V. geen garantie op de door de cursist tot stand gebrachte zaken en of door de cursist uitgevoerd werk.

9. Indien opdrachtgever of cursist zich aanmeldt dan  gaan wij ervan uit dat hij/zij op de hoogte is van de eventuele toelatingseisen van de opleiding en dit desgevraagd  kan aantonen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien blijkt dat opdrachtgever of cursist zich hiervan niet op de hoogte heeft gesteld.  Inschrijving voor een opleiding zonder dat aan de toelatingseisen wordt voldaan, gebeurt derhalve op eigen risico.

10. De Groot Lasopleidingen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid, tenzij de schade is toe te rekenen aan opzet of grove schuld van De Groot Lasopleidingen B.V. en/of haar ondergeschikten. Voorts is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Groot Lasopleidingen B.V. wordt uitgekeerd.

11. Van deze voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken worden.

12. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.